Predstavitev Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti določa, da se na mesto oddaje ali na toplotni izmenjevalnik namesti števec za celotno stavbo, ločeno za toplo vodo in ogrevanje. To je v Sloveniji določeno v 356. členu EZ-1, v prehodnih določbah pa je določeno, da je rok za vgradnjo teh števcev 1. oktober 2015. Večina stavb ima vgrajen en števec za toploto, saj je bila to obveznost, ki jo je določal že stari Energetski zakon.

Novost je namestitev ločenega števca za sanitarno toplo vodo za celo stavbo. Podrobno urejanje v pravilniku ni potrebno, saj je zakonska določba izvedljiva. Merjenje toplote za celo stavbo je predpogoj za delitev stroškov znotraj stavbe z več posameznimi deli. Kljub temu Pravilnik določa tudi način delitve stroškov za toploto tudi, če delilniki niso vgrajeni oziroma če ne delujejo, tako da je ključ delitve znan v vsakem primeru.

Lastniki odločajo ali želijo delilnike na radiatorjih ali kalorimetre, kjer je to sploh možno. Za nove večstanovanjske stavbe je v vsakem primeru obvezna uporaba števcev oziroma kalorimetrov že od leta 2000 (tako za ogrevanje kot toplo vodo). Pravilnik jasno določa, da je potrebno vgraditi en vodomer za toplo vodo za vsako stanovanje, kjer pa tehnične možnosti tega ne dopuščajo, pa je potrebno vodomer vgraditi ob rekonstrukciji sistema za razvod tople vode.

Lastniki odločijo o vrsti in tipu delilnikov ter o začetku in trajanju obračunskega obdobja. Parametre za delitev in obračun stroškov ogrevanja po novem določi izvajalec delitve.

Po novem se delijo stroški v stanovanjsko-poslovnih stavbah najprej na dva dela: na stanovanjski del in na poslovni del, nato pa se za vsakega izmed teh dveh delov stroški delijo skladno z določbami pravilnika. Če so nameščene merilne naprave, se stroški med stanovanjski in poslovni del delijo na podlagi izmerjene porabe, če jih ni pa po kvadraturi. Osnovni princip delitve stroškov je: del stroškov se deli po ogrevani površini, del pa po porabniških deležih, to je v razmerju odčitkov delilnikov.

Poenostavljen je sistem letnega poročanja. Izvajalec obračuna oziroma upravnik pripravi letno poročilo za celotno večstanovanjsko stavbo in ga objavi na oglasni deski. Letnih poročil ni več potrebno pošiljati vsakemu odjemalcu. Jasno so določene naloge upravnika, ki je odgovoren za zagotavljanje podatkov o ogrevani površini in o številu oseb ter naloge izvajalca delitve, ki je po novem odgovoren za določitev korekcijskih faktorjev in drugih parametrov za delitev.

V večstanovanjskih stavbah, kjer so stroške delili skladno z določbami starega pravilnika, lastnikom ni potrebno sprejeti novih sporazumov o delitvi. Obstoječi korekturni faktorji, ki so bili določeni na osnovi pravilnika 2010, se lahko uporabljajo še do 1. 1. 2025, v kolikor se vmes ne izvedejo posegi na zunanjem ovoju stavbe, ki imajo vpliv na celotne toplotne izgube.


© 2012 - 2021 Portal Energetika