Upravljanje z energijo v javnem sektorju - Informacije za zavezance

1. Kaj je energetsko knjigovodstvo?

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

2. Kdo je zavezanec za poročanje podatkov?

Zavezanci za poročanje podatkov so vsi upravljalci v stavb in posameznih delov stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Zavezanci so tudi upravljalci stavb iz prejšnjega odstavka, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m2.

Če je v stavbi več upravljavcev, zagotovi vnos podatkov v informatizirano zbirko zavezanec, ki upravlja največjo uporabno površino stavbe, razen če se zavezanci dogovorijo drugače.

Preostali zavezanci zagotovijo vse potrebne podatke zavezancu, ki poroča.

3. Ali obstajajo izjeme?

Da, obstajajo izjeme. Podatkov ni potrebno poročati upravljalcem stavb in objektov, ki so v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 109/11) razvrščeni v naslednje klasifikacijske ravni objektov:

 • 124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
 • 1251 industrijske stavbe, ki se ne ogrevajo ali klimatizirajo na temperaturo v prostorih, višjo od 12 ºC;
 • 1252 rezervoarji, silosi in skladišča;
 • 1271 nestanovanjske kmetijske stavbe;
 • 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje;
 • 12722 pokopališke stavbe;
 • 24201 obrambni objekti.
4. Katere podatke je potrebno poročati?

Zavezanec mora poročati podatke o:

 • letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
 • letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
 • tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov;
 • načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.
5. Zakaj je potrebno poročanje podatkov?

Cilj zbiranja podatkov je povečanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

6. Kakšen je rok za poročanje podatkov?

Zavezanec mora podatke poročati najmanj enkrat letno, in sicer do 31. marca tekočega leta za podatke predhodnega leta.

7. Kako pridobiti dostop do aplikacije za poročanje podatkov?

Zavezanec mora za začetek poročanja pridobiti dostop do aplikacije za poročanje.

Za pridobitev dostopa je potrebno najprej na ministrstvo poslati izpolnjen prijavni obrazec. Na podlagi prijavnega obrazca, ministrstvo na e-naslov kontaktne osebe zavezanca izda uporabniško ime in geslo, s katerim se zavezanec prijavi v aplikacijo in prične s poročanjem. Več informacij glede prijave za začetek e-poročanja.

O natančnih terminih in načinu prijave na usposabljanje, vas bomo obvestili naknadno na tej spletni strani.


© 2012 - 2024 Portal Energetika