Dogodki in posvetovanja: Zaključno posvetovanje in dialog

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. januarja 2020 s strani Ministrstva za okolje in prostor, skladno z 42. členom ZVO-1, prejelo pozitivno pisno mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na okolje.

 

JAVNA OBRAVNAVA NEPN IN OKOLJSKEGA POROČILA

Ministrstvo za infrastrukturo tako skladno z 43. členom ZVO-1 začenja javno obravnavo obeh dokumentov, katerega cilj je javnosti omogočiti seznanitev z dopolnjenim osnutkom NEPN in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, tj. od 17. januarja 2020 do vključno 16. februarja 2020.

Javno se javno razgrinja dopolnjeni osnutek NEPN (verzija 4.1) in okoljsko poročilo, ki sta dostopna prek spodnjih povezav:

  1. Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN) – dopolnjen osnutek - verzija 4.1, januar 2020 (JAVNA OBRAVNAVA)
  2. Okoljsko poročilo za NEPN s prilogami, 17. januar 2020 (JAVNA OBRAVNAVA)

Široka in utemeljena razprava v dobri veri, na podlagi strokovnih podlag, je namreč ključna pri iskanju poti in soglasja čim širšega kroga deležnikov glede čim bolj ambicioznih, a izvedljivih ciljev Slovenije do 2030, ki bodo upoštevali pomembne nacionalne okoliščine in predstavljali ustrezen korak k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050.

Ministrstvo za infrastrukturo vljudno vabi zainteresirano laično in strokovno javnost k podajanju pisnih pripomb. Pripombe, ki bodo javno objavljene, je mogoče oddati v elektronski obliki v obdobju 30 dni, tj. do vključno 16. februarja 2020 prek elektronskega OBRAZCA ZA PRIPOMBE. Pripombe prosimo pošljite na gp.mzi@gov.si in marko.cerar@gov.si. Vse pripombe bodo javno objavljene, upoštevajo se le pripombe, ki niso anonimne.

 

JAVNA PREDSTAVITEV NEPN IN OKOLJSKEGA POROČILA

V okviru javne obravnave je bila 28. januarja 2020 pripravljena javna predstavitev obeh dokumentov, na kateri sta sodelovala tudi mag. Alenka Bratušek, ministrica pristojna za energijo, in Simon Zajc, minister za okolje in prostor.

Mag. Alenka Bratušek je uvodoma poudarila pomembnost NEPN in odločenost, da se njegova priprava pospešeno nadaljuje s ciljem, da bi ga sprejeli do konca februarja. V nadaljevanju je ministrica poudarila intenzivnost procesa in kompleksnost problematike ter izjemen napredek, ki je bil storjen od prvega osnutka NEPN v letu 2018 do celovito dopolnjene verzije NEPN (4.1), ki je sedaj v javni obravnavi skupaj z okoljskim poročilom. V zaključku uvodnega nagovora je ministrica izpostavila tudi nekatere izzive, ki Slovenijo čakajo v prihodnjih letih, med njimi sonaravno umeščanje obnovljivih virov v okolje in okrepitev razsežnosti raziskav, razvoja in konkurenčnosti.

Simon Zajc, minister za okolje in prostor, se je v svojem nagovoru dotaknil postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in ambicioznosti samega NEPN-a. Dejal je, da ga veseli, da je končni osnutek NEPN-a precej bolj ambiciozen kot prvi, hkrati je izrazil upanje, da se bomo v prihodnje podnebne cilje še zvišali. Glavnina nagovora je bila osredotočena na poglavitne izsledke okoljskega poročila. Ti so pokazali, da je izmed ocenjevanih scenarijev najbolj primeren tisti s priporočili Evropske komisije. Izpostavil je tudi potrebo po tem, da mora NEPN dosegati vse okoljske cilje. Ob tem se je še zahvalil strokovni in zainteresirani javnosti za sodelovanje v postopku CPVO.

V nadaljevanju sta mag. Rudi Vončina, vodja konzorcija, ki skrbi za izvedbo priprave okoljskega poročila, in mag. Stane Merše, vodja konzorcija, ki ministrstvu zagotavlja strokovno pomoč pri pripravi NEPN, predstavila potek celovite presoje vplivov na okolje in ključne ugotovitve okoljskega poročila ter ključne poudarke celovito dopolnjenega osnutka NEPN 4.1, ki sta predmet javne obravnave.

Javne predstavitve, ki je potekala na Fakulteti za elektrotehniko, se je udeležilo preko 200 deležnikov, med drugim predstavnikov medijev, raziskovalne in akademske sfere, nevladnega sektorja, industrije in širše javnosti. Dogodek se je pričel ob 10.00, uvodnima nagovoroma ministrov in predstavitvi obeh dokumentov pa je v nadaljevanju sledila odprta vodena razprava z vprašanji in pripombami deležnikov. Odgovarjali so mag. Alenka Bratušek, ministrica, pristojna za energijo, Simon Zajc, minister za okolje in prostor, mag. Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, pristojen za področje energije, mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo, in obe vodji konzorcijev, mag. Stane Merše in mag. Rudi Vončina. Razprava se je zaključila okoli 14. ure.

Predstavljena gradiva iz javne predstavitve 28. januarja 2020 so na voljo prek povezav spodaj:

 

PRIPOMBE IZ JAVNE OBRAVNAVE NEPN IN OKOLJSKEGA POROČILA

16. februarja 2020 se je zaključila javna obravnava dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) in njegovega okoljskega poročila. Ministrstvo je prejelo 64 sklopov pripomb in predlogov s strani različnih deležnikov. Vse prejete pripombe in predlogi so objavljeni na tej spletni strani.

 

PREDLOŽITEV VLADI RS

Ministrstvo za infrastrukturo bo po koncu javne razgrnitve in posvetovanja v čim večji meri upoštevalo prejeta pisna mnenja in pripombe ter dopolnjeni osnutek NEPN in okoljsko poročilo ustrezno spremenilo ali dopolnilo in ju poslalo Ministrstvu za okolje in prostor v odločitev glede sprejemljivosti NEPN.

V primeru potrditve njegove sprejemljivosti bo Ministrstvo za infrastrukturo NEPN, skladno s 24. členom EZ-1, predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije in nato predložilo Evropski komisiji.

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podane pripombe že v naprej iskreno zahvaljujemo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika