Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

Na podlagi 12. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Ur. l. RS, št. 158/20) minster, pristojen za energijo, za izvajanje in vrednotenje ukrepov in programov za izboljšanje energetske učinkovitosti s podzakonskim aktom predpiše metode za določanje prihrankov energije in količine energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep).

Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko EU kohezijskega sklada.

Metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se izvajajo za doseganje obveznosti 10. člena ZURE ter  izračun povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida za posamezne ukrepe, določa:


Objava pravilnika v Uradnem listu RS

Ljubljana, 12. april 2021


Javna obravnava Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije 2020

Ljubljana, 16. december 2020

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/20) objavilo predlog novega Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. Podzakonski akt nadgrajuje in dopolnjuje posamezne metode za izračun prihrankov energije in podaljšuje veljavnost izračunavanja posameznih metod po letu 2020. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog pravilnika posreduje na predpisanem obrazcu do vključno 17. 1. 2021. Sporočilo za javnost


Sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika

Ljubljana, 24. marec 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) izdalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. S pravilnikom se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene ali popravljene.


Javna obravnava sprememb in dopolnitev pravilnika 2016

Ljubljana, 11. november 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog Spremembam in dopolnitev Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. S spremembo se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene, ali popravljene. Sprejem sprememb pravilnika je nujen za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog pravilnika posreduje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 12. 12. 2016.


Sprejem in objava v Uradnem listu RS

Ljubljana, 18. september 2015

  • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/2015)

Pripombe iz javne obravnave

Ljubljana, 22. julij 2015

V okviru javne obravnavi je bilo prejetih skupaj 42 pripomb s strani 10 pripombodajalcev. Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo odgovore na prejete pripombe iz javne obravnave.

Glede na prejete pripombe zainteresirane javnosti je bil pravilnik v skladu s strokovnimi argumenti ustrezno dopolnjen in posredovan v medresorsko usklajevanje. Usklajen pravilnik bo potrdil minister in ga posredoval za objavo v Uradnem listu RS najkasneje v septembru 2015.


Javna obravnava Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije 2015

Ljubljana, 9. junij 2015

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa metode za izračun prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Za posamezne ukrepe določa izračun količine porabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida. Z novim pravilnikom se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, nekatere metode so nadgrajene in dopolnjene, nekatere pa so bile umaknjene, ker niso bile skladne z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Novi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije bo nadomestil obstoječi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 4/2010 in 62/2013).

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog pravilnika posreduje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 5. 7. 2015.


© 2012 - 2023 Portal Energetika