Uvodne aktivnosti

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

S sprejemom NEPN, ki predstavlja enega od gradnikov mehanizma upravljanja z energetsko unijo, je Slovenija določila svojo politiko in medsektorski načrt ukrepov Slovenije za njeno izvajanje na petih razsežnostih energetske unije, ki so tesno povezane in se vzajemno krepijo:

 • energetsko varnost;
 • notranji trg energije;
 • energetsko učinkovitost;
 • razogljičenje ter
 • raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Sprejeti NEPN Slovenije pokriva prvo desetletno obdobje, 2021-2030, s pogledom do 2040, predstavlja pregled nad obstoječim stanjem energetskega sistema in določa nacionalne cilje za vsako od petih razsežnosti energetske unije ter ustrezne politike in medsektorske ukrepe za izpolnitev teh ciljev. V njem je posebna pozornost posvečena ciljem za leto 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, energijo iz obnovljivih virov, energetsko učinkovitost in elektroenergetsko medsebojno povezanost.

NEPN je Slovenija 28. februarja 2020 predložila Evropski komisiji (Komisija), s čimer je izpolnila enega od pogojev za črpanje kohezijskih sredstev v novi EU finančni perspektivi 2021-2027.

Po sprejemu NEPN so države članice dolžne spremljati njihovo izvajanje in vsaki dve leti poročati Komisiji o stanju izvajanja  svojega  NEPN,  in  sicer, skladno z Uredbo (EU) 2018/1999, s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim poročilom o napredku (NEPP), ki obsega vseh pet razsežnosti energetske unije.

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 so dolžne države članice Komisiji predložiti tudi svoje posodobljene zadnje priglašene NEPN do 30. junija 2024.

Skladno s tem se je spomladi 2022 začel proces posodobitve NEPN, ki bo potekal v letih 2022-2024 in bo obsegal:

 1. poročanje o izvajanju sprejetega NEPN,
 2. posodobitev strokovnih podlag za pripravo posodobitve NEPN,
 3. posodobitev NEPN,
 4. oblikovanje in vodenje podnebnega in energetskega dialoga na več ravneh.

V tem procesu je ministrstvo pridobilo tehnično in strokovno pomoč s strani konzorcija izvajalcev, ki ga sestavljajo:

 • Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU, vodilni partner),
 • Inštitut za ekonomska raziskovanja,
 • ELEK, d.o.o.,
 • ELES, d.o.o.,
 • Plinovodi, d.o.o.,
 • PNZ d.o.o.,
 • Gozdarski inštitut Slovenije,
 • Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF).

Ministrstvo in konzorcij institucij sta začetno poročilo uskladila junija 2022. Začetno poročilo podaja predlog metodologije izvedbe projekta, opredeljuje rezultate po posameznih delovnih sklopih ter podaja podrobnejšo časovnico izvedbe projekta.

 


Posamezne faze projekta

Spremljanje izvajanja NEPN
Posodobitev strokovnih podlag
Posodobitev NEPN
Sodelovanje z javnostjo
(Celovita presoja vplivov na okolje)

 


Okvirni koledar vseh aktivnosti

TERMIN AKTIVNOST
Junij 2022 Začetno poročilo
1. julij 2022 Osnutek poročila o izvajanju NEPN (za DZ)
Julij 2022 Medresorsko usklajevanje in predložitev VRS
Avgust 2022 Predložitev DZ
September in oktober 2022

Javna predstavitev poročila o izvajanju NEPN
Začetek preliminarnega posvetovanja z javnostjo (30 dni)
Splošna predstavitev + sektorske delavnice

Oktober 2022 Evalvacija priprave poročila o stanju izvajanja NEPN
November 2022 Poročilo o rezultatih preliminarnega posvetovanja z javnostjo
15. januar 2023 Osnutek NEPP
Od 1. januarja 2023 naprej Sodelovanje pri CPVO
15. februar 2023 Osnutek strokovnih podlag
1. marec 2023 Prvi osnutek posodobitve NEPN
15. marec 2023

Začetek javnega posvetovanja (30 dni)
Javna predstavitev NEPP + osnutka posodobitve strokovnih podlag + osnutka posodobitve NEPN
Delavnice

15. april 2023 Konec posvetovanja z javnostjo in priprava odgovorov na pripombe
15. maj 2023 Drugi osnutek posodobitve NEPN (upošteva posvetovanje)
Medresorsko usklajevanje in predložitev VRS
Junij 2023 Predložitev osnutka posodobitve NEPN Evropski komisiji
1. september 2023 Evalvacija priprave osnutka NEPP
8. januar 2024 Končno poročilo o posodobljenih strokovnih podlagah
15. januar 2024 Tretji osnutek posodobitve NEPN (upošteva priporočila EK + okoljsko poročilo)
15. februar 2024 Začetek javnega posvetovanja (30 dni)
15. marec 2024 Konec posvetovanja z javnostjo in priprava odgovorov na pripombe
Februar/marec 2024 Regionalno posvetovanje
15. april 2024 Četrti osnutek posodobitve NEPN (upošteva posvetovanje)
Medresorsko usklajevanje in predložitev VRS
Junij 2024 Predložitev posodobitve NEPN Evropski komisiji
Oktober 2024 Evalvacija priprave posodobitve NEPN

* Koledar je okvirne narave in se bo po potrebi sproti prilagajal izvedbi projekta


© 2012 - 2024 Portal Energetika