Javno posvetovanje glede priprave NEPN

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov bo priprava NEPN potekala na način, da bo imela javnost zgodaj in učinkovito možnost sodelovati pri pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za obdobje od leta 2021 do leta 2030.

Na spletni strani NEPN bodo javno objavljene vse informacije v povezavi s pripravo NEPN, katerih cilj bo zagotoviti obveščenost javnosti. Pri tem bodo določeni razumni roki, ki bodo omogočali dovolj časa, da se obvesti javnost, da lahko sodeluje in izrazi svoje stališče. Skladno s tem bo vzpostavljen podnebni in energetski dialog na več ravneh, v katerem bodo lokalni organi, organizacije civilne družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in druge zadevne zainteresirane strani ter širša javnost lahko dejavno sodelovali.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino za pripravo NEPN pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Določeni izmed njih se sicer osredotočajo (le) na cilje in politike do 2020, zaradi česar osnutek NEPN mestoma naslavlja le določene elemente posameznih razsežnosti NEPN do leta 2030.

Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za nadaljevanje priprave NEPN, ki bo potekala v letu 2019 in bo vključevala med drugim tudi osvežitev in pripravo potrebnih strokovnih podlag s strani konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo. Slednje bodo skupaj s predhodnim posvetovanjem in dialogom glede osnutka NEPN, ciljnimi komunikacijskimi delavnicami glede izpostavljenih vsebin NEPN in iterativnim procesom posvetovanj z Evropsko komisijo, v katerem bo slednja državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU, izhodišče za nadgradnjo osnutka NEPN.

Nadgrajeni osnutek NEPN bo nato podlaga za regionalno posvetovanje in zaključno javno posvetovanje ter politično razpravo in sprejem odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

Javno posvetovanje in dialog glede priprave NEPN bosta tako potekala v treh korakih:

  1. PREDHODNO posvetovanje in dialog

  2. KOMUNIKACIJSKE DELAVNICE: Ciljno posvetovanje in dialog glede izpostavljenih vsebin NEPN

  3. ZAKLJUČNO posvetovanje in dialog

  4. Odprt poziv mladim in Gibanju Mladi za podnebno pravičnost


© 2012 - 2022 Portal Energetika