Energetska izkaznica stavbe - Informacije za državljane


1. Kaj je energetska izkaznica stavbe ?

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

2. Izgled in sestavina energetske izkaznic

Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.

3. Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela tudi na novo, preden poteče 10 let.

4. Zakaj je potrebna energetska izkaznica stavbe?

Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je.

Strošek za energijo v stavbi je relativno velik oz. velike so tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti, zato ima energetska izkaznica stavbe koristne podatke za odločitev potrošnika. Pri nakupu oz. najemu je tako seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi.

Izkušnje iz tujine kažejo, da se učinki energetskih izkaznic hitro poznajo, ker kupci dobijo relevantne informacije o porabi energije in to upoštevajo pri odločitvi za nakup (ravno tako kot pri pralnem stroju ali drugih gospodinjskih aparatih, kjer so energijske nalepke že uvedene). Energetske izkaznice stavb namreč omogočajo določeno primerjanje podobnih stavb med seboj in zato potrošniku omogočajo informirano izbiro.

5. Kdo potrebuje energetsko izkaznico stavbe?

Energetsko izkaznico stavbe morajo pridobiti lastniki stavbe v primeru, če bodo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta), razen če se po poteku najemne pogodbe, krajše od enega leta, sklenejo ena ali več zaporednih pogodb o oddaji v najem z istim najemnikom, katerih neprekinjeni čas trajanja bi bil daljši kot eno leto. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe.

Energetska izkaznica se izda za vse stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, veljavna energetska izkaznica pa se namesti na vidno mesto. V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, kjer se pogosto zadržuje javnost in za njih velja obveznost izdaje energetske izkaznice ter niso v lasti in uporabi javnega sektorja, se veljavna energetska izkaznica namesti na vidno mesto.

6. Ali obstajajo izjeme?

Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE predvideva izjeme in sicer izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar ni dedičev,
 • prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb, ki se štejejo za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč.

Poleg tega energetsko izkaznica za stavbo ali njen posamezni ni potrebno treba predložiti za:

 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.
7. Kako pridemo do energetske izkaznice stavbe?

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Izdajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Seznam neodvisnih strokovnjakov z licenco lahko najdete tukaj.

8. Kakšne so kazni?

Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, z globo 100 eurov pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če:

 • pri prodaji ali oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži izvirnika ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela (drugi odstavek 31. člena ZURE);
 • pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice (deveti odstavek 31. člena ZURE).

Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, ki je pravna oseba, če ne zagotovi namestitve veljavne energetske izkaznice na vidno mesto (prvi odstavek 34. člena ZURE). Z globo 500 eurov se za ta prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 100 do 500 eurov se za ta prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

9. Ali lahko dobim energetsko izkaznico za posamezno stanovanje v bloku?

Energetsko izkaznico za posamezne dele stavbe je mogoče pridobiti, kar izhaja iz Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) kot tudi na podlagi Energetskega zakona sprejetih podzakonskih aktov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb jasno določa, da se energetske izkaznice lahko izdajajo tudi za posamezni del stavbe, torej posamezna stanovanja, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.

10. Katere podatke lastnik nepremičnine potrebuje, če želi pridobiti energetsko izkaznico?

Podlaga za izračun je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe. V ta namen se lahko uporabi izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, pripadajoči elaborat o energetski učinkovitosti stavbe, načrti stavbe, projekt izvedenih del ter druga razpoložljiva dokumentacija in podatki o stavbi. Pri izdelavi EI strokovnjaki pridobijo med drugim tudi dimenzije stavbe, površino sten, sestavo zunanje stene in debeline materialov stene, površino stanovanja, površino, lastnosti in orientacijo oken, senčenje objektov, lastnosti ogrevalnih sistemov in drugo.

11. Zakonodaja

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) (EPBD) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU, in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je v naš pravni red uvedel že Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-B; Ur. l. RS, št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur. l. RS, št. 10/2012), medtem ko jih je v 2014 EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/2014, 81/2015 in 43/2019) le še podrobneje urejal.

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb v Sloveniji in je tudi pogoj za nadalnje črpanje evropskih sredstev. V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo veljavno zakonodajo:

12. Kje lahko vidim izdano energetsko izkaznico?

Za posamezno stavbo ali del stavbe je možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici v prostorskem portalu RS preko javnega vpogleda v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije.

13. Kje lahko pridobim več informacij o finančnih spodbudah za ukrepe energetske učinkovitosti v stavbah?

Za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ki so navedeni v energetski izkaznici, je možno pridobiti tudi finančna sredstva. Več informacij o možnih finančnih sredstvih:

14. Kje lahko kot najemnik pridobim več informacij o ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah?

Osnovni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah so povezani predvsem z organizacijskimi ukrepi in manjšimi investicijskimi ukrepi, kot so:

 • ugašanje luči, ko vas ni v prostoru,
 • zamenjava starejših sijalk z varčnimi sijalkami,
 • pri nakupu novih gospodinjskih aparatov se pozanimajte o energijskem razredu naprave,

Več informacij o ukrepih je možno pridobiti tudi na spletnem Portalu Trajnostna Energija kot informacijskemu središču za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.


IZDELOVALCI ENERGETSKIH IZKAZNIC

Energetske izkaznice stavb na podlagi 38. člena ZURE izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe, katerim minister, pristojen za energijo, z odločbo podeli pooblastilo ob izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom. V skladu z 40. členom ZURE pa lahko licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic dobi oseba, ki skladno z navedenim členom izpolnjuje določene pogoje. Več informacij


REGISTER ENERGETSKIH IZKAZNIC

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Podrobnejše informacije


Tolmačenje glede stavbne dediščine

Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine

Namen energetske izkaznice je pridobitev informacije o energetski učinkovitosti stavbe, vključno s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti, in sicer v času njenega pravnega prometa (prodaja, oddaja). Za stavbe, ki so varovane po predpisih s področja varstva kulturne dediščine velja, da lahko odstopajo od minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, če bi njihovo izpolnjevanje ogrozilo varovane vrednote objekta.

Podatki o tem, ali ima stavba status kulturne dediščine in kakšnega tipa je, so dosegljivi na portalu eVRD - Varstveni režim kulturne dediščine, kamor z vpisom parcelne številke in katastrske občine v polju "iskanje" najdemo iskani objekt in pridobimo vse potrebne informacije o statusu ter o tipu dediščine. Navodila za uporabo spletne aplikacije najdemo pod okencem "pomoč." V primeru dvoma se lahko obrnete tudi na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika