Javna Naročila

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Izdelava Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice Ministrstvo za gospodarstvo 17.06.2009
Strokovna pomoč Direktoratu za energijo na področju priprave Državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarne na spodnji Savi Ministrstvo za gospodarstvo 03.03.2010
Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za potrebe Nacionalnega energetskega programa Ministrstvo za gospodarstvo 06.04.2010
Informacijska kampanja za delitev in obračun stroškov za toploto po dejanski porabi Ministrstvo za gospodarstvo 02.02.2011
Vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za energijo za leti 2013 in 2014 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 03.12.2012
Javno naročilo za posodobitev akcijskega načrta za obnovljive vire energije Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 18.11.2013
Javno naročilo strokovnih podlag za dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb prenove stavb Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 19.08.2014
Priprava okoljskega poročila in vključevanje v postopek celovite presoje vplivov na okolje za posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 Ministrstvo za infrastrukturo 18.12.2014
Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo za leti 2015 in 2016 Ministrstvo za infrastrukturo 29.12.2014
Izvedba primerjalne raziskave med odjemalci električne energije na temo učinkovite rabe električne energije SODO, d. o. o. 01.04.2015
Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo - ponovitev postopka Ministrstvo za infrastrukturo 03.04.2015
Izdelava dolgoročnih energetskih bilanc do 2055 Ministrstvo za infrastrukturo 30.04.2015
Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva narave in novelacija (posodobitev, dopolnitev) strokovnih podlag. Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije Ministrstvo za infrastrukturo 20.05.2015
Izdelava dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2055 Ministrstvo za infrastrukturo 21.05.2015
Izdelava dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2055 Ministrstvo za infrastrukturo 03.08.2015
Priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije (za obdobje 5 let) Ministrstvo za infrastrukturo 24.12.2015
Priprava strokovnih podlag za pripravo strateških dokumentov, akcijskih načrtov in ukrepov s področja energije Ministrstvo za infrastrukturo 30.03.2016
Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja Ministrstvo za infrastrukturo 30.03.2016
Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055 Ministrstvo za infrastrukturo 06.06.2016
Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Ministrstvo za infrastrukturo 29.08.2018
Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - Direktorata za energijo za obdobje od 2019 do 2021 Ministrstvo za infrastrukturo 16.11.2018
Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 20.12.2018
Javno naročilo za izbiro izvajalca energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Novo mesto Mestna občina Novo mesto 13.02.2020
Javno naročilo za izvedbo energetske sanacije kotlovnice na objektu Mestne občine Novo mesto Mestna občina Novo mesto 07.10.2020
Celovita presoja vplivov na okolje za posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Ministrstvo za infrastrukturo 01.12.2022
1 2 

© 2012 - 2024 Portal Energetika