Projekt ELENA

Predstavitev projekta

Za pripravo ekonomske in tehnične  dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja je Ministrstvo za infrastrukturo pri Evropski investicijski banki (EIB) s prijavo projekta  GOVernment Deep Energy Renovation (kratica: GovDER) uspelo pridobiti nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA (European Local ENergy Assistance), in sicer za tehnično pomoč ELENA (TP ELENA).

S projektom GovDER se pričakuje skrajšanje časa priprave, predvsem pa povečanje kakovosti dokumentacije, kar bistveno skrajša proces pregleda, usklajevanja in potrjevanja projektov v kasnejši fazi podeljevanja nepovratnih sredstev v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Skupna višina pridobljenih sredstev po pogodbi z EIB znaša 1.927.000 EUR, od tega za pripravo dokumentacije za operacije celovite energetske prenove javnih stavb (CEPS) predvidoma 1.567.000 EUR, kar predstavlja skupni upravičeni strošek, od katerega je znesek v višini 90 % upravičenih stroškov 1.410.300 EUR sofinanciran iz EU sredstev ELENA, za preostanek v višini 10 %, ki znaša 156.700 EUR pa morajo upravičenci zagotoviti lastna sredstva.

Ministrstvo za infrastrukturo (ELENA upravičenec) je za namen izvedbe projekta GovDER v okviru Projektne enote – Pisarna za energetsko prenovo stavb ustanovilo Skupino ELENA. ELENA upravičenec bo s pozivi pozival potencialne koristnike ELENA sredstev, da se prijavijo za pridobitev virov sofinanciranja iz sklada ELENA. Vodil bo tudi celotni postopek verifikacije, odobritve in sprostitev odobrenih sredstev iz naslova TP ELENA.

V okviru TP ELENA so predmet sofinanciranja storitve za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije v povezavi s celovito energetsko prenovo javnih stavb (CEPS), in sicer:

  • izdelava razširjenega energetskega pregleda,
  • izdelava investicijske dokumentacije,
  • izdelava projektne dokumentacije,
  • druge svetovalne storitve, ki so v povezavi s CEPS.

KORISTNIKI SREDSTEV ELENA

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA (TP ELENA) so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

Osebe ožjega javnega sektorja (OJS) so ministrstva, organi v njihovi sestavi, upravne enote, vladne službe, pravosodni organi in drugi državni organi.

Osebe širšega javnega sektorja (ŠJS) so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je država.

Vsi potencialni koristniki TP ELENA, ki se odločijo za izvedbo operacij CEPS, se lahko na podlagi spodaj objavljenega poziva podajo prijavo za črpanje nepovratnih sredstev iz naslova TP ELENA.


POZIV TP ELENA

Ljubljana, 27. 10. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne koristnike TP ELENA o odprih dodatnih rokih za prijavo na poziv TP ELENA 2020 za pridobitev nepovratnih sredstev. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 18. 2. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA 2020), s katerim poziva potencialne koristnike TP ELENA k posredovanju prijav za pridobitev nepovratnih sredstev TP ELENA za pripravo ekonomske in tehnične  dokumentacije za operacije celovitih energetskih prenov javnih stavb ožjega in širšega javnega sektorja. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 21. 5. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA 2019), s katerim poziva potencialne koristnike TP ELENA k posredovanju prijav za pridobitev nepovratnih sredstev TP ELENA za pripravo ekonomske in tehnične  dokumentacije za operacije celovitih energetskih prenov javnih stavb ožjega in širšega javnega sektorja. Sporočilo za javnost


KONTAKT

Za podrobnejša pojasnila in dodatne informacije smo vam na razpolago preko e-pošte: mzi.tp-elena(at)gov.si.

 

 

 

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika