SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Skrajšano ime: SODO d.o.o.

Sedež: Minařikova ulica 5, 2000 Maribor

 

Osnovna dejavnost

Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Ustanoviteljica in edina lastnica družbe je država. Dejavnost distribucijskega operaterja je obvezna državna gospodarska javna služba, ki obsega varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema, razvoj distribucijskega sistema, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z elektriko z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja.

Družba izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. V lasti ima 2,7 % distribucijskega omrežja za električno energijo v RS. Preostali del distribucijskega omrežja in storitve najema pri petih distribucijskih podjetjih: Elektro Maribor, d.d., Elektro Celje, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Gorenjska, d.d. in Elektro Primorska, d.d.. Preko gospodarske javne službe skrbi za dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in učinkovito oskrbo uporabnikov distribucijskega omrežja z električno energijo. Preko načrtovanja razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavlja dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo.


Financiranje

Dejavnost se financira iz omrežnine in iz drugih prihodkov za storitve gospodarske javne službe. Višino prihodkov mu določa regulatorni organ Agencija za energijo z določitvijo višine omrežnine, ki jo morajo plačevati končni uporabniki.


Cilj aktivnega upravljanja

Cilj upravljanja družbe je zagotoviti uspešnost in dobičkonosnost kapitalske naložbe s poslovanjem po načelih ekonomičnosti, produktivnosti in rentabilnosti v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti ter zagotavljati zanesljivost dobave električne energije končnim odjemalcem. Zaradi izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja bo država v družbi tudi v prihodnje ohranjala 100 % lastniški delež.


Organi upravljanja 

Organi upravljanja družbe so: direktor, nadzorni svet in ustanovitelj. Družbo zastopa in predstavlja direktor družbe. Direktor družbe in člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno obdobje štirih let.

Direktor: mag. Stanislav Vojsk

Nadzorni svet ima štiri (4) letni mandat in ga sestavljajo:

  • mag. Mateja Čuk Orel; predsednica nadzornega sveta - predstavnica kapitala (od 4. 6. 2022 do 13. 5. 2023)
  • prof. dr. Marko Topič; namestnik predsednika nadzornega sveta - predstavnik kapitala (od 4. 6. 2022 do 13. 5. 2023)
  • Izidor Polanec; član - predstavnik zaposlenih


Skupščine družbe:


© 2012 - 2022 Portal Energetika