NOVICE


Ukrepi za omilitev draginje - Električna energija

Regulacija cen električne energije za gospodinjske odjemalce in skupne prostore v večstanovanjskih stavbah v letu 2024

Zaradi visokih veleprodajnih cen električne energije je Vlada Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 z Uredbo o določitvi cene električne energije omejila ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije (brez DDV) veljajo za 90% porabe in znašajo:

 • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
 • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
 • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh.

Za preostalih 10% porabe bodo odjemalci plačali električno energijo po tržni ceni, ki jo določi dobavitelj. Tako se spodbuja učinkovito rabo energije, konkurenco med dobavitelji in omogoča postopen prehod nazaj v prosti trg.

Podrobnejše informacije

Pravna podlaga


Zamejitev cen električne energije za gospodinjske odjemalce, skupne prostore v večstanovanjskih stavbah in male poslovne odjemalce v letu 2022 in 2023

Zaradi visoke rasti cen električne energije je Vlada Republike Slovenije za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen električne energije omejila najvišjo dovoljeno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Z novo uredbo se ukrepi regulacije podaljašajo do 31. decembra 2023.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije za gospodinjske odjemalce in za dobavo elektrike v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavb, brez DDV, znašajo:

 • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
 • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
 • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije za male poslove odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci, brez DDV znašajo:

 • višja tarifa: 0,13800 evra/kWh
 • nižja tarifa: 0,09900 evra/kWh
 • enotna tarifa: 0,12400 evra/kWh.

Mali poslovni odjemalci imajo lahko več merilnih mest. Da so upravičeni do reguliranih cen po uredbi, skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW.

Podrobnejše informacije

Pravna podlaga

Zamejitev cen električne energije za določene javne zavode v letu 2023

Vlada Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 z Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini omejila najvišjo dovoljeno ceno električne energije za določene osebe javnega prava.

Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni vrtci, šole, zdravstveni domovi in drugi javni zavodi, občine, drugi izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, izvajalci socialno varstvenih storitev ter izvajalci socialno varstvenih programov ter programov v podporo družini. V ta sklop sodijo na primer RTV, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski zavodi ter hospici, centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri, invalidska društva, ter drugi izvajalci socialno varstvenih programov in izvajalci programov v podporo družini. Uredba poleg javnih zavodov vključuje tudi zasebne izvajalce, ki javne programe izvajajo na podlagi koncesije ali dovoljenja za opravljanje storitev.

 Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije za te skupine odjemalcev, brez DDV, znašajo:

 • višja tarifa (VT): 0,20700 evra/kWh
 • nižja tarifa (MT): 0,14850 evra/kWh
 • enotna tarifa (ET): 0,18600 evra/kWh.

Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023.

Podrobnejše informacije


Zamejitev cen električne energije za mikro, mala in srednja podjetja v letu 2023

Vlada Republike Slovenije je za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja omejila najvišjo dovoljeno ceno električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo. Ukrepi regulacije cen so podaljašni do 31. decembra 2023.

Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni končni odjemalci, ki niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS, št. 95/2022 in 98/2022) in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Ur. l. RS, št. 162/2022).

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije za te skupine odjemalcev, brez DDV, znašajo:

 • višja tarifa (VT): 0,21700 evra/kWh
 • nižja tarifa (MT): 0,15550 evra/kWh
 • enotna tarifa (ET): 0,19500 evra/kWh.

Cene veljajo le za omejeno količino električne energije (za 90 % pretekle porabe), s čimer so odjemalci spodbujeni k varčevanju. Dobavitelj je končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega to količino dolžan ponuditi po tržni ceni.

Podrobnejše informacije


Oblikovanje cen električne energije za velike poslovne odjemalce za leto 2023

Vlada RS je zaradi vztrajno negotove situacije na trgu in dejstva, da na ravni Evropske unije niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene, sprejela Uredbo o določitvi mehanizma za oblikovanje cene električne energije za poslovne odjemalce. Uredba velja za velike poslovne odjemalce, ki niso upravičeni do ukrepov za omejevanja cene iz Uredbe o določitvi cen električne energije in določa mehanizem oblikovanja najvišje drobnoprodajne cene električne energije za pogodbe o dobavi električne energije v letu 2023.   

Najvišje dovoljene postavke cene električne energije za višjo in nižjo dnevno tarifo za velike poslovne odjemalce se določijo po formuli, ki sestoji iz letne cene terminskega produkta pasovne električne energije na nemški borzi, cene letnega terminskega produkta trapezne električne energije na nemški borzi in navzgor omejenega stroška dobavitelja.

Uredba se uporablja za pogodbe o dobavi električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023 in za posle, ki se sklepajo na podlagi obstoječih pogodb o dobavi, s katerimi pogodbeni stranki dogovorita celotne ali delne količine za dobave v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno dne uveljavitve te uredbe do vključno 31. decembra 2022.

Podrobnejše informacije


Komplementarni ukrepi za znižanje dajatev v letih 2022, 2023 in 2024


Znižana trošarina in davek na dodano vrednost


Vlada RS je z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo za vse odjemalce ohranila že doslej nižjo trošarino in znižala stopnjo DDV iz 22% na 9,5 %. Ukrep obračunavanja nižje stopnje DDV je veljal do 31. maja 2023. Podrobnejše informacije

Pravna podlaga

Znižanje prispevka za obnovljive vire in soproizvodnjo elektrike

S 1. septembrom 2022 se gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem električne energije (odjemna skupina NN brez merjenja moči) za čas veljavnosti Uredbe o določitvi cen električne energije (do 31. avgusta 2023) obračunava 50 % nižji prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Podrobnejše informacije

S 1. novembrom 2023 se gospodinjskim odjemalcem v celoti oprosti plačevanje prispevka OVE+SPTE, kar bo znižalo račune za električno energijo v povprečju za 9 %. Ukrep velja do 31. decembra 2024. Podrobnejše informacije

Pravna podlaga


Pomoč gospodarstvu zaradi zvišanja cen električne energije za leto 2023

Država bo na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) upravičencem subvencionirala plačilo visokih cen energentov v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2023. Do pomoči bodo upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja in zadruge, zasebni zavodi in društva ter zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Upravičenci bodo lahko zaprosili za pomoč v višini med 40- in 80 % upravičenih stroškov, in sicer nad 1,5-kratnikom dviga cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare v 2023. Skupno bo najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje lahko znašala od 2 milijonov EUR pa vse do 150 milijonov EUR na upravičenca. Vloge bodo podjetja morala oddati preko aplikacije agencije SPIRIT Slovenija do 28. februarja 2023.

Upravičenec bo lahko med petimi vrstami pomoči uveljavljal zgolj eno vrsto pomoči.

 • pri enostavni pomoči bodo upravičenci prejeli povrnjenih 50 % upravičenih stroškov oziroma do višine 2 milijonov EUR skupne pomoči. Pomoč v kmetijstvu bo nižja, in sicer do 250.000 EUR in v ribištvu do 300.000 EUR.
 • pri štirih vrstah posebne pomoči se seštevajo prejete pomoči po začasnem okviru vseh podrejenih in nadrejenih podjetij:
  • osnovna posebna pomoč bo lahko obsegala 50 % upravičenih stroškov in do največ 4 milijone EUR skupne pomoči;
  • posebna pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost  40 % upravičenih stroškov in do 100 milijonov EUR skupne pomoči;
  • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja 65 % upravičenih stroškov in do 50 milijonov EUR skupne pomoči;
  • posebna pomoč v posebnih sektorjih 80 % upravičenih stroškov in do 150 milijonov EUR skupne pomoči.

Podrobnejše informacije o načinu oddaje vlog - SPIRIT Slovenija

Pravna podlaga

Pomoč gospodarstvu zaradi zvišanja cen električne energije za leto 2022

Država bo malim, srednjim in velikim podjetjem za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022 pomagala s sofinanciranjem stroškov električne energije nad dvakratnikom dviga cen. Za tovrstno pomoč je država namenila 80 milijonov evrov. Upravičenci do pomoči so gospodarske družbe in zadruge, subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi, gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Višina pomoči je odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022. Vloge bodo podjetja morala oddati med 1. in 15. novembrom 2022.

Enostavna pomoč

 • namenjena je malim in srednjim podjetjem
 • obsega lahko do 50 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 500.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Posebna pomoč

 • namenjena je velikim podjetjem
 • obsega lahko do 30 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

 • ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko obsega do 70 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Podrobnejše informacije o načinu oddaje vlog


© 2012 - 2024 Portal Energetika