Ukrepi za omilitev draginje - Električna energija

Zamejitev cen električne energije za gospodinjske odjemalce, skupne prostore v večstanovanjskih stavbah in male poslovne odjemalce

Zaradi visoke rasti cen električne energije je Vlada Republike Slovenije za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen električne energije omejila najvišjo dovoljeno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije za gospodinjske odjemalce in za dobavo elektrike v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavb, brez DDV, znašajo:

 • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
 • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
 • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije za male poslove odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci, brez DDV znašajo:

 • višja tarifa: 0,13800 evra/kWh
 • nižja tarifa: 0,09900 evra/kWh
 • enotna tarifa: 0,12400 evra/kWh.

Mali poslovni odjemalci imajo lahko več merilnih mest. Da so upravičeni do reguliranih cen po uredbi, skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW.

Podrobnejše informacije

Pravna podlaga

Oblikovanje cen električne energije za velike poslovne odjemalce za leto 2023

Vlada RS je zaradi vztrajno negotove situacije na trgu in dejstva, da na ravni Evropske unije niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene, sprejela Uredbo o določitvi mehanizma za oblikovanje cene električne energije za poslovne odjemalce. Uredba velja za velike poslovne odjemalce, ki niso upravičeni do ukrepov za omejevanja cene iz Uredbe o določitvi cen električne energije in določa mehanizem oblikovanja najvišje drobnoprodajne cene električne energije za pogodbe o dobavi električne energije v letu 2023.   

Najvišje dovoljene postavke cene električne energije za višjo in nižjo dnevno tarifo za velike poslovne odjemalce se določijo po formuli, ki sestoji iz letne cene terminskega produkta pasovne električne energije na nemški borzi, cene letnega terminskega produkta trapezne električne energije na nemški borzi in navzgor omejenega stroška dobavitelja.

Uredba se uporablja za pogodbe, sklenjene od 30. novembra do 31. decembra 2022.

Podrobnejše informacije


Komplementarni ukrepi za znižanje dajatev

Vlada RS je z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo za vse odjemalce ohranila že doslej nižjo trošarino in znižala stopnjo DDV iz 22% na 9,5 %. Podrobnejše informacije

S 1. septembrom 2022 se gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem električne energije (odjemna skupina NN brez merjenja moči) za čas veljavnosti Uredbe o določitvi cen električne energije (do 31. avgusta 2023) obračunava 50 % nižji prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE + SPTE). Podrobnejše informacije


Pomoč gospodarstvu zaradi zvišanja cen električne energije za leto 2022

Država bo malim, srednjim in velikim podjetjem za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022 pomagala s sofinanciranjem stroškov električne energije nad dvakratnikom dviga cen. Za tovrstno pomoč je država namenila 80 milijonov evrov. Upravičenci do pomoči so gospodarske družbe in zadruge, subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi, gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Višina pomoči je odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na cene v letih 2021 in 2022. Vloge bodo podjetja morala oddati med 1. in 15. novembrom 2022.

Enostavna pomoč

 • namenjena je malim in srednjim podjetjem
 • obsega lahko do 50 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 500.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Posebna pomoč

 • namenjena je velikim podjetjem
 • obsega lahko do 30 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

 • ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko obsega do 70 % upravičenih stroškov
 • znaša lahko do 2.000.000 evrov v skupnem obdobju prejemanja pomoči

Podrobnejše informacije o načinu oddaje vlog


© 2012 - 2022 Portal Energetika